Ga naar de inhoud

AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN CSAUXIT SUPPORT GEVESTIGD TE EMMERICH (D), HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER.

Download hier de Algemene Voorwaarden CSauxIT

Artikel 1. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan;
Opdrachtnemer: CSauxIT;
Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Wetten en voorschriften
3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met Opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in het vorige lid bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te nemen en na te leven. Opdrachtgever maakt deze voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst bekend, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een en ander algemeen bekend is. Wijzigingen in de in het vorige lid bedoelde voorschriften, welke in
werking treden na de dag van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtnemer, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes
4.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
4.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zullen worden doorberekend.
4.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
4.5 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.6 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Opdrachtnemer niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
4.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
4.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de prijzen van kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de volgende kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en dergelijke. Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan dan is Opdrachtnemer gerechtigd de in de offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
4.10 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.
5.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in artikel 4.8 een verhoging ondergaan dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijsverhoging buiten de invloed van Opdrachtnemer plaatsvindt.

Artikel 6. Meerwerk
6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door Opdrachtgever gewenste wijzigingen indien deze voor Opdrachtnemer kostenverhogend zijn.
6.2 Als Opdrachtnemer het schriftelijk opgedragen meerwerk, zal aanvaarden, zal zij dit binnen 30 werkdagen schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen.
6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, dezelfde bepalingen van toepassing als weergegeven in de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn
7.1 De leveringen en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden overeenkomstig de in de Opdracht opgenomen termijnen, dan wel het door Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Opdracht en/of het vast te stellen schema opgenomen termijnen zijn echter nimmer fatale termijnen voor Opdrachtnemer.
7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Opdrachtnemer benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van de reeds afgeleverde en in de toekomst af te leveren zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan.
8.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Opdrachtnemer onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de Opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
8.3 Zolang er nog sprake is van enige openstaande vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Opdrachtnemer daarvoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
8.4 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire rechtsmaatregelen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken/materialen dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na instelling van de rechtsmaatregelen schriftelijk en aangetekend aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten gevolge van het niet melden daarvan komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het werk en voor de vrije beschikking over het werkterrein door Opdrachtnemer bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer extra voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Extra kosten
Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:
a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van opdrachtgever komt;
b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn;
c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen;
d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht en/of kosten van vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen.

Artikel 11. Betalingen
11.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen heeft Opdrachtnemer recht op de betaling van het overeengekomen bedrag in vierwekelijkse termijnen te beginnen op de vierde maandag na aanvang van het werk. De hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de leveranties en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn. Na oplevering volgt de laatste termijn.
11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het termijnbedrag volgens art. 11.1 dan wel het overeengekomen bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name vermeerderd met eventuele extra kosten en vermeerderd met de ingevolge de artikelen 4.8, 5.2 en 10 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
11.3 Indien Opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.
11.4 Bij overschrijding door Opdrachtgever van de betalingstermijn heeft Opdrachtnemer het recht verdere leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van 1% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de achterstallige betaling, komen voor rekening van Opdrachtgever.
11.5 Zowel in de situatie van art. 11.3 als van art. 11.4 heeft Opdrachtnemer recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. van de overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt het navolgende:
a. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade jegens Opdrachtnemer is uitgesloten;
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever
verstrekte gegevens;
– verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in en/of rondom het werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende, de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of af te voeren bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer terzake van de (in-) directe gevolgen van de hierboven aangeduide verontreinigingen;
– overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn;
c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in totaliteit in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens betreffende polis.
d. Indien om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de verzekering van Opdrachtnemer wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van het geleverde, cq. het uitgevoerde werk.e. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 13. Schadeloosstelling
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Opdrachtnemer voor alle kosten, schaden of interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Opdrachtnemer worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Opdrachtnemer.

Artikel 14. Opschorting en Ontbinding
14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever ter zake van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst in verzuim verkeert.
14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te beëindigen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:
a. het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, en/of
b. Opdrachtgever haar bedrijfsuitoefening staakt, en/of
c. Opdrachtgever haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Duits recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank NRW.

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN VAN CSAUXIT

Artikel 1. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 Opdrachtgever: CSauxIT;
 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft
gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan;
 Principaal: de opdrachtgever van CSauxIT;
 Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
 Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen van Opdrachtnemer
De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer:
a. de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren;
b. uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen en orders uit te voeren;
c. het beschikken over en op verzoek van Opdrachtgever tonen van zijn geldig bewijs van registratie bij de Handelskammer, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Handelskammer en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekeningovereenkomst;
d. het verstrekken van kopieën van geldige identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van in te zetten werknemers aan Opdrachtgever voordat Opdrachtnemer zijn werknemers met de werkzaamheden laat aanvangen. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden dienen medewerkers op eerste aanzeggen hun identiteitsbewijzen te kunnen tonen;
e. naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), alsmede vrijwaring van Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties en/of aanspraken van Principaal wegens overtreding van die wetten;
f. Opdrachtgever desgevraagd een staat te overhandigen, conform een door Opdrachtgever te verstrekken model, bevattende de namen en de Burgerservicenummers (BSN) van alle werknemers die door hem van week tot week op het werk zijn tewerkgesteld;
g. Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
h. al zijn verplichtingen jegens de door hem op het werk tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
i. telkenmale op verzoek van Opdrachtgever, doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Opdrachtnemer, een originele verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
j. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal van Opdrachtgever voor uitbreidingen, vervangingen of wijzigingen van het door de Principaal aan Opdrachtgever opgedragen werk; k. een loonadministratie te voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de Invorderingswet en de Zorgverzekeringswet;
k. voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Materieel, meetinstrumenten en motorisch aangedreven gereedschap dienen aantoonbaar gekeurd te zijn door een bevoegde instantie;
l. overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren;
m. steeds voldoende en vakbekwame medewerkers op het werk te hebben en deze medewerkers effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde voorschriften en regels;
n. er, tenzij anders is overeengekomen, zorg voor te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden steeds een door hem gemachtigde op het werk aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten medewerkers en de Nederlandse of Duitse taal beheerst; o. het hem ter beschikking gestelde materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij
aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten;
p. tijdens rust- en schaftperiodes zijn personeel gebruik te laten maken van de door hem zelf ter beschikking gestelde schaftgelegenheid, tenzij in de Opdracht is vastgelegd, dat gebruik kan worden gemaakt van de op het werk aanwezige schaftgelegenheid;
q. bij voltooiing van de Opdracht, of een zodanig gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan worden gevorderd, zich van een door Opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat of afrekenstaat te voorzien. Deze bon is nodig voor de administratie van Opdrachtgever en geeft nog geen recht op betaling;
r. het voor eigen rekening zorg dragen voor de eventueel door hem benodigde opslagruimte. Het transport hiervoor is voor zijn rekening, tenzij anders overeengekomen. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van opslagruimte van Opdrachtgever, is de opslag voor risico van Opdrachtnemer;
s. In het geval Opdrachtnemer een ZZP’er is, zal hij een kopie van een geldige Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) verstrekken. Dat wil zeggen een VAR Winst Uit Onderneming (VAR WUO) dan wel een VAR Directeur Groot Aandeelhouder (VAR DGA). De werkzaamheden die zijn beschreven op de VAR moeten overeenkomen met de in de Opdracht beschreven werkzaamheden.
t. het onverwijld melden bij Opdrachtgever van ongevallen met verzuim, die verband houden met het aan hem opgedragen werk. Hierbij, althans zo spoedig mogelijk, dient de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval te worden opgegeven.

Artikel 4. Wetten en voorschriften
4.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtnemer verplicht zich de in het vorige lid bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te nemen en na te leven. Opdrachtnemer is verplicht om zich op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met Opdrachtgever. Wijzigingen in de in het vorige lid bedoelde voorschriften, welke in werking treden na de dag van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever, komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
4.3 Opdrachtnemer is verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, Arbo-wet, veiligheidsvoorschriften, Wet Milieubeheer, voor zover betrekking hebbend op de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/of overlast aan derden. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
4.4 Opdrachtnemer is verplicht jegens Opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonheffing die verband houden met het aan hem opgedragen werk stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.

Artikel 5. Offerte en opdracht
5.1 Een aan Opdrachtgever gerichte schriftelijke offerte bindt de aanbieder gedurende de termijn als vermeld in de offerte, welke termijn niet korter zal zijn dan vier weken na datum of dagtekening daarvan.
5.2 De offerte vermeldt in ieder geval prijs, normen waaraan de aanbieder meent te kunnen voldoen, levertijd en garantietermijnen van de aan Opdrachtgever aangeboden diensten en/of zaken, als ook alle gegevens welke voor het nemen van een beslissing tot opdracht noodzakelijk zijn.
5.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van de aan Opdrachtgever gedane offerte, dan komt de overeenkomst van aanneming/koop en verkoop tot stand op de datum van de schriftelijke opdracht van Opdrachtgever. Indien door Opdrachtgever mondeling een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van de aan Opdrachtgever gedane offerte, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop Opdrachtgever dan wel aanbieder deze opdracht schriftelijk bevestigt dan wel op die datum waarop aanbieder kennelijk uitvoering geeft aan de
gegeven mondelinge opdracht.
5.4 Indien de opdracht niet binnen de geldigheidstermijn van de offerte wordt gegeven, dan wel indien de opdracht qua inhoud afwijkt van de aan Opdrachtgever gedane offerte, dan komt de overeenkomst eerst tot stand, indien en zodra de aanbieder de ontvangen opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Aanvaarding van de opdracht vloeit onder meer voort uit het in uitvoering nemen van bedoelde opdracht door aanbieder. Echter, indien de aanbieder niet binnen zeven werkdagen na datum van Opdrachtgevers opdracht schriftelijk zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt jegens Opdrachtgever aangaande die opdracht, dan wordt een overeenkomst van aanneming/koop en verkoop geacht te zijn tot stand gekomen.
5.5 Door aanvaarding van de door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt de aanbieder Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitbesteding
6.1 Zonder Opdrachtgevers uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is uitbesteding en/of onderaanbesteding door Opdrachtnemer niet toegestaan.
6.2 Opdrachtnemer is, ook in geval toestemming als voorzien in artikel 6.1 is verleend, steeds geheel aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor schaden hoe ook genaamd in verband met die uitvoering door hem, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden veroorzaakt.
6.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden terzake van of (in-) direct in verband met de overeenkomst.

Artikel 7. De overeenkomst
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.

Artikel 8. Prijs / meer- en minderwerk
8.1 Alle prijzen en indien van toepassing de in de Opdracht overeen gekomen opslagpercentages zijn vast en gelden franco (DDP volgens Incoterms 2000) op de overeengekomen plaats van aflevering, gelost, en zijn exclusief B.T.W.
8.2 Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze tevoren door Opdrachtnemer zijn aangemeld en schriftelijk door Opdrachtgever zijn opgedragen.
8.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, dezelfde bepalingen van toepassing als weergegeven in de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 9. Levertijd/Opleveringstermijn
9.1 De leveringen en/of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden overeenkomstig de in de Opdracht opgenomen termijnen, dan wel het door Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Opdracht en/of het vast te stellen schema opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor Opdrachtnemer.
9.2 Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat de goederen niet tijdig geleverd en/of de werkzaamheden niet naar behoren of niet tijdig verricht kunnen worden, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk bericht geven, onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze berichtgeving laat onverlet zijn verplichtingen tot nakoming.
9.3 De werktijden van Opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen op het werk geldende tijden. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande toestemming is verleend door de Arbeidsinspectie en Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/of het tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan niet door afroep, indien hij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van de bouw. Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtgever door die wijziging de kosten voor Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid mitsdien vorderen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever gedragen worden.

Artikel 10. Levering en eigendom
10.1 De eigendom van te leveren goederen gaat over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever op het moment van levering. Te vervaardigen goederen worden geacht reeds in eigendom op Opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd; hij zal deze goederen voor Opdrachtgever gaan houden en individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Opdrachtgever. Een eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde.
10.2 Door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtgever en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd.
10.3 Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan dan wel van de werkzaamheden voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever tevoren schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11. Betaling
11.1 Indien Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever factureren, waarna betaling door Opdrachtgever zal geschieden binnen vijfenveertig (30) dagen vanaf het einde van de maand waarin Opdrachtgever de desbetreffende factuur ontvangen heeft.
11.2 Opdrachtgever zal slechts betalen, zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door Opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat Opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde Loonheffingen heeft betaald.
11.3 Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
11.4 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan Loonheffingen en omzetbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen. In de gevallen als bedoeld in artikel 11 lid 3 en dit lid 4 is Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
11.5 Opdrachtnemer is gehouden om binnen één maand na de oplevering van het werk aan Opdrachtgever zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Opdrachtgever in te dienen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer
geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Opdrachtgever te hebben prijsgegeven.
11.6 Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door Opdrachtnemer
ondertekende en ongewijzigde kopie van de Opdracht door Opdrachtgever is terugontvangen.
11.7 Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van en voldoen aan de door Opdrachtgever ondertekende bonnen en/of afrekenstaten
11.8 Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, is Opdrachtgever gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten, totdat deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel zijn kosten voor corrigerend werk te verrekenen met betaalbaar gestelde facturen van Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding en/of nakoming of ontbinding van de Overeenkomst met vervangende schadevergoeding te vorderen.
11.9 Opdrachtgever is gerechtigd, in geval van (dreigende) insolventie van Opdrachtnemer en na schriftelijke ingebrekestelling, vorderingen van leveranciers en/of onderaannemers van Opdrachtnemer met betrekking tot de Opdracht rechtstreeks aan die crediteur(s) te voldoen, waarvan Opdrachtnemer gelijktijdig wordt geïnformeerd door Opdrachtgever. De vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever wordt alsdan met een gelijk bedrag verminderd onverminderd
Opdrachtgevers rechten uit hoofde van artikel 14hierna.
11.10 In geval van faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever van de Belastingdienst een vrijwarende verklaring, zulks ten genoegen van Opdrachtgever, heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid wegens het ten onrechte niet afdragen door Opdrachtnemer en/of in de keten na hem komende opdrachtnemers van in de Wet Ketenaansprakelijkheid bedoelde Loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator rust de
verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.
11.11 Bij overschrijding door Opdrachtgever van de betalingstermijn heeft Opdrachtnemer het recht verdere leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van 1% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de achterstallige betaling, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Verhaal en verrekening
12.1 Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van de door hem in verband met de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen met de vorderingen die Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft.
12.2 Indien Opdrachtgever, na aansprakelijkstelling voor door Opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers niet betaalde Loonheffingen en omzetbelasting, deze Loonheffingen en omzetbelasting heeft moeten voldoen, heeft Opdrachtgever
ten belope van het gehele bedrag dat door Opdrachtgever is voldaan verhaal op Opdrachtnemer, vermeerderd met de kosten die, zonder dat Opdrachtgever deze nader hoeft aan te tonen, worden vastgesteld op 15% van het door hem betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door Opdrachtgever betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening door
Opdrachtgever.
12.3 Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van de door hem in verband met de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen met nog niet opeisbare vorderingen, welke Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer ter zake van door Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers niet betaalde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid kan worden aangesproken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid / verzekering / schadevergoeding
13.1 In geval van toerekenbare niet-, niet tijdige en/of gebrekkige levering en/of uitvoering door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt. De administratie van Opdrachtgever strekt tot volledig bewijs van de schade van Opdrachtgever, behoudens tegenbewijs door Opdrachtnemer.
13.2 Opdrachtnemer is gehouden een voor Opdrachtgever genoegzame verzekering, met een minimale dekking van EUR 2.500.000 per gebeurtenis, ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek een kopie van de polis verstrekken.
13.3 In geval van inzet van materieel is Opdrachtnemer verplicht dit materieel te verzekeren (aansprakelijkheid, casco). Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever als medeverzekerde in de polis wordt aangemerkt. Opdrachtnemer garandeert en vrijwaart Opdrachtgever ter zake, dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten:
a. een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en tevens dekking biedt voor schade door gebruik van dat materieel;
b. een cascoverzekering is afgesloten;
c. in de polis dient te zijn opgenomen dat verzekeraars geen regres kunnen nemen op de meeverzekerde Opdrachtgever.
13.4 Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan Opdrachtnemer toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door Opdrachtgever betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen alsdan onverwijld door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door Opdrachtgever op de contractprijs in mindering worden gebracht dan wel met aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden verrekend.
13.5 Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal hebben, dat Opdrachtgever door derden, daaronder begrepen Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke
aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW.
13.6 Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk de Opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
13.7 In geval van faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd, onverlet alle overige aanspraken van Opdrachtgever op grond van de wet, 10% van de voor de Opdracht overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van Opdrachtnemer, zulks als vergoeding in verband met het feit dat Opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van Opdrachtnemer zijn aanspraken uit hoofde van de wet en de
met Opdrachtnemer overeengekomen garanties niet zal kunnen uitoefenen.

Artikel 14 Opschorting en Ontbinding
14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever ter zake van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst in verzuim verkeert.
14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte schriftelijk te beëindigen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:
a. het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, en/of
b. Opdrachtgever haar bedrijfsuitoefening staakt, en/of
c. Opdrachtgever haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst niet nakomt.
14.3 Het bepaalde in dit artikel beperkt niet de mogelijkheden om de Overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat de wet dit mogelijk maakt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Duits recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank NRW.